اقامت 3 ساله دبی از طریق ثبت شرکت

اقامت 3 ساله دبی از طریق ثبت شرکت

اقامت خود  و فرزندان و خانواده تنها با ثبت شرکت در شهر دبی؟؟